-

Statut soutěže LosniSi

Statut soutěže LosniSiTento statut upravuje pravidla spotřebitelské soutěže „LosniSi“. Výňatky z tohoto statutu či zkrácená pravidla soutěže uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.

Vyhlašovatel a organizátor soutěze:

Eric SK s. r. o.,
se sídlem Družstevná 1539/11,
969 01 Banská Štiavnica,
IČO: 45 589 089,
zapsaný v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka číslo: 29245/S (dále jen „organizátor“).

II. Výhry v soutěži: 

1. Každý výherce vyhraje jeden pár ponožek dle vlastního výběru z nabídky organizátora.

III. Podmínky účasti: 

1. Účast v soutěži je možná pouze za předpokladu dodržení podmínek soutěže definovaných tímto statutem soutěže.

2. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům s adresou trvalého pobytu na území České nebo Slovenské republiky (dále jen „účastník soutěže“). Osoby, které nemají plnou způsobilost k právním úkonům, se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. 

3. Účastník soutěže se může do soutěže zapojit vyplněním (v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, podpis) registračního formuláře připraveného organizátorem (dále jen „registrační formulář“), v jehož rámci udělí svůj souhlas s účastí v soutěži, s jejími pravidly a se zpracováním svých osobních údajů pro účely účasti v soutěži. Vyplněný registrační formulář musí být předán na místech a způsobem určených organizátorem nebo jím určenými osobami. Za správnost údajů vyplněných v registračním formuláři odpovídá účastník soutěže. Registrační formulář vyplněný účastníky soutěže bude registrován vždy jen pro nejbližší kolo soutěže.  

4. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů v registračním formuláři. Registrace účastníka soutěže musí být platná v době, kdy se stane výhercem.

5. Účastník soutěže se nemůže do stejného kola soutěže zapojit opakovaně. 

6. Každý účastník soutěže se může stát výhercem výhry vícekrát v rámci celé soutěže. 

7. Účastník soutěže je oprávněn při vyplnění registračního formuláře udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů organizátory pro účely přímého marketingu na dobu 5 let od jeho udělení. Udělení souhlasu se zasíláním reklamního newsletteru organizátora v rámci registračního formuláře není povinné. Udělení ani neudělení předmětného souhlasu nebude mít za následek zvýhodnění nebo znevýhodnění účastníka soutěže při losování výherce.

8. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se této osobě neodevzdá. O vyloučení účastníka soutěže ze soutěže s konečnou platností rozhoduje organizátor.

9. Pokud se výhercem stane fyzická osoba, která není plně způsobilá k právním úkonům, na požádání poskytne organizátorovi písemný souhlas svého zákonného zástupce s účastí v soutěži, v opačném případě ztrácí nárok na výhru.

10. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a jejich blízké osoby ve smyslu ustanovení § 116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se jí neodevzdá.

IV. Termín konání soutěže a soutěžní kola:

1. Soutěž se bude konat v termínu od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019. Bude rozdělena do měsíčních soutěžních kol, která proběhnou v následujících termínech:

 • 1. 8. - 31. 8. 2019
 • 1. 9. - 30. 9. 2019
 • 1. 10. - 31. 10. 2019
 • 1. 11. - 30. 11. 2019
 • 1. 12. - 31. 12. 2019
 • 1. 1. - 31. 1. 2020
 • 1. 2. - 29. 2. 2020
 • 1. 3. - 31. 3. 2020
 • 1. 4. - 30. 4. 2020
 • 1. 5. - 31. 5. 2020
 • 1. 6. - 30. 6. 2020
 • 1. 7. - 30. 7. 2020
 • 1. 8. - 31. 8. 2020
 • 1. 9. - 30. 9. 2020
 • 1. 10. - 31. 10. 2020
 • 1. 11. - 30. 11. 2020
 • 1. 12. - 31. 12. 2020

V. Losování výherců: 

1. V každém soutěžním kole budou vylosováni 3 výherci z každého prodejního místa Fusakle (pop-storu nebo showroomu v obchodních centrech), a to ze všech platných registračních formulářů registrovaných pro dané soutěžní kolo odevzdaných na daném prodejním místě. Výherci v příslušném soutěžním kole budou vylosováni náhodným výběrem vždy do 7 dnů po skončení daného soutěžního kola. 

VI. Informování výherců: 

1. Organizátor informuje výherce o výhře prostřednictvím své stránky na Facebooku (uvedením jeho jména a prvního písmene příjmení). O výhře a způsobu jejího vyzvednutí ho informuje také zasláním e-mailu na adresu, kterou výherce uvedl v jím vyplněném registračním formuláři. 

2. Za správnost kontaktních údajů, které výherce v registračním formuláři uvedl, organizátor neodpovídá. 

3. Organizátor neodpovídá za nedoručení, příp. za prodlení při doručení výhry z důvodů spočívajících na straně výherce.

VII. Ochrana osobních údajů 

1. Organizátor jako provozovatel shromažďuje, zpracovává a využívá osobní údaje účastníků soutěže, a to za účelem organizace této soutěže, což zahrnuje zejména, nikoli však výlučně, identifikaci účastníků soutěže, zařazení do databáze účastníků soutěže v této soutěži, organizaci a vyhodnocení soutěže, komunikaci s účastníky soutěže, předání výher výhercům, vyhlášení výherců, ochranu práv a právem chráněných zájmů organizátora této soutěže, jakož i ostatních účastníků soutěže, v rozsahu příjmení, jméno, e-mail a věk (u výherců i korespondenční adresa ). 

2. Osobní údaje účastníků soutěže budou vymazány nejpozději po ukončení soutěže. V případě, že účastníci soutěže udělili organizátorovi souhlas se zpracováním jejich osobních údajů za účelem přímého marketingu, jejich osobní údaje budou zpracovávány pro tento účel i po ukončení soutěže. 

3. Podle platných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů a GDPR může účastník soutěže svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. V tomto případě budou osobní údaje neprodleně vymazány. Další účast v soutěži však bude v tomto případě vyloučena. Požadavek na vymazání osobních údajů je možné poslat na e-mailovou adresu: info@fusakle.cz nebo písemně poštou na adresu organizátora. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

4. Bližší podmínky ochrany osobních údajů jsou dostupné na internetové stránce organizátora: https://www.fusakle.cz/spracovani-osobnich-udaju. 

VIII. Všeobecné podmínky

1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s pravidly soutěže uvedenými v tomto statutu a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat. 

2. Vyobrazení výher na komunikačních a propagačních materiálech organizátora (letáky, plakáty, webové stránky apod.) ne-musí odpovídat skutečné podobě výher.

3. Výherce nemůže požadovat jinou výhru než tu, která vyplývá z tohoto statutu, zejména se nemůže domáhat peněžního plnění. Výherce není oprávněn vymáhat výhru soudní cestou. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za žádná rizika a závazky související s výhrou.

4. Jelikož hodnota výhry nedosahuje částky 10 000,- Kč, výhra je osvobozena od daně z příjmu a výherce není povinen z ní odvést odvod na zdravotní pojištění. Předmětná informace vychází ze stavu legislativy ke dni zveřejnění tohoto statutu. Je odpovědností konkrétního výherce, aby se seznámil s aktuálním zněním příslušných právních předpisů a aby si následně splnil všechny daňové a odvodové povinnosti související s výhrou. 

5. Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí v souvislosti s konáním soutěže, zejména si vyhrazuje právo přerušit nebo ukončit soutěž kdykoliv bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodů. 

6. Organizátor je oprávněn kdykoliv a bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže. 

7. Organizátor v žádným způsobem neodpovídá za přímé ani nepřímé škody, které by účastníkovi soutěže mohly vzniknout z účasti v soutěži.

8. Pokud jsou některá ustanovení tohoto statutu neplatná nebo ne-účinná, případně ztratí platnost nebo účinnost, platnost ostatních ustanovení tohoto statutu zůstává nedotčena. Neplatná ustanovení budou nahrazena takovými ustanoveními, která nejvíce odpovídají smyslu původních neplatných nebo neúčinných ustanovení.

9. Tato pravidla soutěže se řídí platným právním řádem Slovenské republiky a jsou k dispozici na webové stránce organizátora www.fusakle.cz/losnisi a zároveň jsou uložena v písemné podobě v jeho sídle.

V Banskej Štiavnici, dňa 1. 8. 2019