Akce Tričko + ponožky ZDARMA → Použi kód LADINAMTO
Statut soutěže LosniSi

Statut soutěže LosniSiTento statut upravuje pravidla spotřebitelské soutěže "LosniSi" určené pro nové odběratele newsletteru společnosti Eric SK s.r.o. Výňatky z tohoto statutu či zkrácená pravidla soutěže uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.

I. Vyhlašovatel a organizátor soutěže:

Eric SK s. r. o., se sídlem Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 45 589 089, zapsaný v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka číslo: 29245 / S (dále jen „organizátor“).

II. Výhry v soutěži

Každý výherce vyhraje jeden pár ponožek dle vlastního výběru z dostupné nabídky organizátora.

III. Účel soutěže

Zvýšit dosah marketingových kampaní organizátora zejména zvýšením počtu odběratelů marketingových sdělení (newsletterů) organizátora.

IV. Podmínky účasti

1. Účast v soutěži je možná pouze za předpokladu dodržení podmínek soutěže definovaných tímto statutem soutěže.

2. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům s adresou trvalého pobytu na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen "účastník soutěže"). Osoby, které nemají plnou způsobilost k právním úkonům, se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

3. Podmínky soutěže: Do soutěže je platně zařazen pouze ten účastník, který splní všechny tyto podmínky:

  • za trvání soutěže v prodejně nebo na prodejním místě organizátora uvede, že si přeje zapojit se do soutěže a poskytne organizátorovi své osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, email a telefonický kontakt do registračního formuláře pro účely související se soutěží, včetně zaslání linku na přihlášení na odběr marketingových sdělení; a
  • udělí nový souhlas k zasílání marketingových sdělení na poskytnuté kontaktní údaje, čímž se zařadí mezi nové odběratele marketingových sdělení organizátora v konkrétním měsíci. Souhlas poskytne tím, že na doručeném linku potvrdí znění souhlasu se zasíláním marketingových sdělení na jeho kontaktní údaje a
  • bude zařazen v seznamu odběratelů newsletteru ještě i v době losování výherců.

4. Organizátor si vyhrazuje právo prověřit pravdivost a platnost údajů v registračním formuláři. Za správnost údajů vyplněných v registračním formuláři odpovídá účastník soutěže.

5. Soutěž je určena pro nové odběratele newsletteru, účastník soutěže se proto nemůže do soutěže zapojit opakovaně se stejnými kontaktními údaji a soutěž není určena pro již registrované odběratele newsletteru organizátora.

6. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se této osobě nepředá. O vyloučení účastníka soutěže ze soutěže s konečnou platností rozhoduje organizátor.

7. Pokud se výhercem stane fyzická osoba, která není plně způsobilá k právním úkonům, na požádání poskytne organizátorovi písemný souhlas svého zákonného zástupce s účastí v soutěži, v opačném případě ztrácí nárok na výhru.

8. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a jejich blízké osoby ve smyslu ustanovení §116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se jí nepředá.

V. Termín konání soutěže a jednotlivá kola

Soutěž se bude konat v termínu od 1.1.2024 do 31.12.2024 a proběhne ve 12 kolech. Každé kolo trvá jeden (1) kalendářní měsíc. Po skončení kalendářního měsíce proběhne losování ze všech účastníků soutěže, kteří splnili podmínky soutěže za ukončený kalendářní měsíc (1 kolo soutěže).

VI. Losování výherců

Do 7 dnů po skončení kalendářního měsíce (kola) soutěže budou vylosováni tři (3) výherci z každého prodejního místa Fusakle zapojeného do soutěže (pop-up storu anebo showroomu v obchodních centrech), a to ze všech platných registračních formulářů registrovaných na daném prodejním místě. Výherci v příslušném soutěžním kole budou vylosováni náhodným výběrem.

VII. Informování výherců

1. Organizátor informuje výherce o výhře prostřednictvím emailu na adresu, kterou výherce uvedl v jím vyplněném registračním formuláři. Organizátor může informovat o výhercích i prostřednictvím účtu organizátora na kterékoliv sociální síti s uvedením iniciál a místa registrace nebo místa bydliště výherce.

2. Za správnost kontaktních údajů, které výherce v registračním formuláři uvedl, organizátor neodpovídá.

3. Organizátor neodpovídá za nedoručení, příp. za prodlení při doručení výhry z důvodů spočívajících na straně výherce.

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Podmínkou účasti v soutěži je udělení souhlasu k odesílání newsletterů ve znění odeslaném účastníkovi, ve kterém jsou uvedeny podrobné informace o podmínkách a rozsahu uděleného souhlasu a dalších podmínkách zpracování osobních údajů.

2. Organizátor zpracovává osobní údaje účastníků soutěže pro účely soutěže, její administrace, losování a vyrozumění výherce a odeslání ceny.

3. Podrobné informace pro dotčené osoby o zpracování osobních údajů jsou přílohou 1 těchto pravidel a jsou zveřejněny i na webové stránce www.fusakle.cz/sekce/losnisi

IX. Všeobecné podmínky

1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s pravidly soutěže uvedenými v tomto statutu a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat.

2. Vyobrazení výher na komunikačních a propagačních materiálech organizátora (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výher.

3. Výherce nemůže požadovat jinou výhru než tu, která vyplývá z tohoto statutu, zejména se nemůže domáhat peněžního plnění. Výherce není oprávněn vymáhat výhru soudní cestou. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou.

4. Jelikož hodnota výhry nedosahuje částky 10 000,- Kč, výhra je osvobozena od daně z příjmu a výherce není povinen z ní odvést odvody na zdravotní pojištění. Předmětná informace vychází ze stavu právních předpisů ke dni zveřejnění tohoto statutu. Je odpovědností konkrétního výherce, aby se seznámil s aktuálním zněním právních předpisů a aby si následně splnil všechny daňové a odvodové povinnosti související s výhrou.

5. Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže, zejména si vyhrazuje právo přerušit nebo ukončit soutěž kdykoliv bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodů.

6. Organizátor je oprávněn kdykoliv a bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže.

7. Organizátor neodpovídá za přímé nebo nepřímé škody, které by účastníkovi soutěže mohly vzniknout z účasti na soutěži.

8. Pokud jsou některá ustanovení tohoto statutu neplatná nebo neúčinná, případně ztratí platnost nebo účinnost, platnost ostatních ustanovení tohoto statutu zůstává nedotčena. Neplatná ustanovení budou nahrazena takovými ustanoveními, která nejvíce odpovídají smyslu původních neplatných nebo neúčinných ustanovení.

9. Tato pravidla soutěže se řídí platným právním řádem České republiky a jsou k dispozici na webové stránce organizátora www.fusakle.cz/sekce/losnisi, zároveň jsou uložena v písemné podobě v jeho sídle.

V Bratislave,, dne 1.1.2024

Eric SK s.r.o.
Andrej Bartalos, jednatel