Akce Tričko + ponožky ZDARMA → Použi kód LADINAMTO
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) společnosti Eric SK s.r.o., se sídlem Drobného 27, 841 01 Bratislava, Slovensko, IČO: 45 589 089, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 156559/B, která na území České republiky podniká prostřednictvím odštěpného závodu Eric SK, odštěpný závod, se sídlem Vinohradská 403/17, 120 00 Praha 2, IČO: 073 17 701, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 78831 („prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou („kupující“).

1.2. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází (i) osobně v některém z kamenných obchodů (showroomů) či jiných prodejních stánků prodávajícího na území České republiky nebo (ii) distančním způsobem včetně v prostředí internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.fusakle.cz/ („webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní obchodu“)

1.3. Není-li výslovně uvedeno jinak, obchodní podmínky se použijí přiměřeně i na případy, kdy osoba, která nakoupila zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, vyjma ustanovení článku 6.3 a 6.4 těchto obchodních podmínek a vybraných ustanovení reklamačního řádu.

1.4. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné individuálně písemně dohodnout při uzavírání kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. V případě nákupu zboží přímo v některém z kamenných obchodů (showroomů) prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy zaplacením a převzetím zboží, je-li zboží skladem přímo na showroomu, nebo podpisem objednávky ze strany kupujícího.

2.2. V případě nákupu zboží distančním způsobem (zejména prostřednictvím webového rozhraní obchodu či na základě komunikace prostřednictvím e-mailu) dochází k uzavření kupní smlouvy akceptací objednávky ze strany prodávajícího, přičemž za takovou akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu či telefonicky. V případě, že do 7 pracovních dnů nedojde k akceptaci příslušné objednávky zboží ze strany prodávajícího, platí, že kupující není dále objednávkou vázán a nedošlo k uzavření kupní smlouvy.

2.3. Nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím. 2.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči prodávajícímu.

3.Cena zboží a platební podmínky

3.1. Kupní cena za zboží je vůči kupujícímu, který je spotřebitelem, uváděna vždy včetně všech daní a poplatků.

3.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby sjednanými v objednávce, resp. potvrzení objednávky, a to vždy v závislosti na aktuálních možnostech prodávajícího, typu a množství objednaného zboží. Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat zálohu na objednané zboží.

3.3. Pokud není ve webovém rozhraní obchodu nebo odpovědným pracovníkem prodejního místa uvedeno jinak, prodávající umožňuje provedení platby za zboží následujícími způsoby:

  • (i) v rámci prodejního místa: v hotovosti nebo platební kartou, 
  • (ii) v rámci webového rozhraní: platební kartou přes internet, bankovním převodem po dokončení objednávky, na dobírku při převzetí zboží od přepravce.

3.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, případně další náklady za zvolené služby (pojištění apod.), tak jak jsou kupujícím specifikovány v objednávce.

3.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.6. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy; při prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn od příslušné kupní smlouvy odstoupit. Kupující není povinen zboží dodat dříve, než je ze strany kupujícího platba uhrazena. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží na účet prodávajícího společně s uvedením variabilního symbolu platby; tyto údaje kupující získá při dokončení objednávky (v případě nákupu zboží distančním způsobem). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.7. Prodávající vystaví ohledně platby (učiněné v hotovosti či bezhotovostně) provedené na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu až po uhrazení kupní ceny zboží (nebo jeho části v případě zálohy), a to včetně všech náležitostí vyplývajících z právních předpisů na evidenci tržeb. V případě nákupu zboží distančním způsobem zašle prodávající daňový doklad – fakturu v elektronické podobě na sdělenou elektronickou adresu; elektronický daňový doklad.

4. Přeprava a dodání zboží

4.1. Přeprava zboží z uzavřené kupní smlouvy, pokud nedochází k převzetí zboží přímo v místě některé z kamenných prodejen (showroomů) prodávajícího, je realizována způsobem, který si kupující zvolil v rámci procesu objednávky.

4.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit příslušnému přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, resp. příslušného přepravce, se kterými byl kupující předem seznámen.

4.7. Všechna oznámení prodávajícího jakýmkoliv způsobem související s objednávkou, resp. s kupní smlouvou, mohou být kupujícímu zaslány elektronickou adresu, uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo uvedenou kupujícím při objednávce.

5. Práva z vadného plenění a záruka na jakost

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

5.2. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady a zárukou za jakost upravuje reklamační řád prodávajícího.

6. Některá specifikace prodeje zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu

6.1 Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní („uživatelský účet“). Prostřednictvím svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Pro aktivaci uživatelského účtu je nutné vyplnit veškerá povinná pole registračního formuláře a potvrdit souhlas s těmito obchodními podmínkami a podmínkami pro zpracování osobních údajů uvedenými v dokumentu Zpracování osobních údajů.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za aktuální a správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy

  • (i) kupující svůj uživatelský účet déle než 48 měsíců nevyužívá, 
  • (ii) informace zadané kupujícím v rámci registrace jsou úmyslně nesprávné 
  • (iii) či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6.2. Objednávka zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu

1. Kupující realizuje objednávky prostřednictvím svého uživatelského účtu.

2. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. K realizaci nákupu je nezbytné vyplnit veškerá povinná pole objednávkového formuláře a při každém jednotlivém nákupu potvrdit souhlas s těmito obchodními podmínkami a podmínkami pro zpracování osobních údajů uvedenými v dokumentu Zpracování osobních údajů.

3. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen v odůvodnitelných případech uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, čímž není dotčeno ustanovení článku 6.2.15 těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, včetně způsobů doručení zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Doručování mimo Českou republiku může být realizováno pouze na základě individuální dohody prodávajícího s kupujícím.

6. Pro objednání zboží vyplní/potvrdí kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • (a) objednávaném zboží (objednávané zboží kupující vloží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu); 
  • (b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; 
  • (c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží; 
  • (d) a těchto obchodních podmínkách a podmínkách pro zpracování osobních údajů uvedených v dokumentu Zpracování osobních údajů.

7. Před zasláním objednávky prodávajícímu webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

8. Kupující je před odesláním objednávky rovněž seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.

9. Objednávku, resp. návrh na uzavření kupní smlouvy, odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

10. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce („elektronická adresa kupujícího“), přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ve smyslu článku 2.2 těchto obchodních podmínek.

11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího před uzavřením kupní smlouvy o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

12. Kupující má právo zrušit objednávku (měnit ji a opravovat), tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ve smyslu článku 2.2 těchto obchodních podmínek.

13. Objednávku, která není se souhlasem prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

14. Pro vyloučení pochybností platí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou.

15. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané zboží kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že webové rozhraní obchodu uvádělo omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy.

16. Uzavřením kupní smlouvy kupující (ať již s registrací nebo bez registrace) souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto obchodní podmínky jsou kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese: https://www.fusakle.cz/ a jsou též kupujícímu zasílány v příloze e-mailu současně s potvrzením přijetí (akceptace) objednávky ve smyslu článku 2.2 těchto obchodních podmínek.

17. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

6.3. Dárkové poukazy a slevové kódy

1. Kupující může při zadání objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech a slevové kódy poskytnuté prodávajícím v souladu s jejich pravidly.

2. Dárkové poukázky zakoupené na stránce www.fusakle.cz lze použít pouze k nákupu produktů přes eshop www.fusakle.cz a zároveň dodací adresa objednávky musí být na území České republiky. To znamena, že takovou dárkovou poukázku nelze použít pro nákup zboží s dodáním mimo Českou republiku.

3. Pokud není prodávajícím výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy nelze uplatňovat opakovaně, ani je nelze vzájemně kombinovat.

4. Slevové kódy nelze uplatňovat na zboží ve výprodeji.

5. V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží kupujícím prodávajícímu zakoupeného zcela nebo částečně na základě slevového kódu má kupující nárok pouze na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil.

6. Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.

7. Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu, než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.

8. V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly prodávajícího uvedenými v tomto článku, má prodávající právo takto uplatněný dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

6.4. Odstoupení od smlouvy kupujícím - spotřebitelem

1. Kupující, které je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze dle platných právních předpisů od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu v písemné formě odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedené ve formuláři/na internetových stránkách https://www.fusakle.cz/. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. 

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku 6.4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle článku 6.4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky, tj. cenu zboží bez nákladů na dodání zboží, přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 7. Ustanovení tohoto článku 6.4 se použijí obdobně i na vztahy mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy uzavírané distančním způsobem mimo prostředí webového rozhraní obchodu.

7. Další práva a povinnosti smlouvných stran

7.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@fusakle.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

7.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Prodávající za účelem plnění kupní smlouvy zpracovává osobní údaje kupujícího, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a s dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto údaje zahrnují zejména údaje, které kupující poskytne při uzavírání kupní smlouvy či které poskytne v rámci vzájemné komunikace s prodávajícím.

8.2. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zpracování osobních údajů, který je součástí každé kupní smlouvy.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení zůstává nedotčena platnost ostatních ustanovení.

9.3. Přílohu obchodních podmínek tvoří reklamační řád.

9.4. Aktuální kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny na webové stránce. 9.5. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2020.