Akce Tričko + ponožky ZDARMA → Použi kód LADINAMTO
Reklamační řád

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 • 1.1 Tento reklamační řád je vydaný společností Eric SK s.r.o., se sídlem Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 45 589 089, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 156559/B, která na území České republiky podniká prostřednictvím odštěpného závodu Eric SK, odštěpný závod, se sídlem Vinohradská 403/17, 120 00 Praha 2, IČO: 073 17 701, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 78831, a upravuje základní vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění či záruky za jakost (reklamace) při uzavírání kupních smluv v některé z kamenných prodejen (showroomů) prodávajícího či pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu na adrese https://www.fusakle.cz/.
 • 1.2 Práva a povinnosti neupravené tímto reklamačním řádem se řídí obchodními podmínkami Prodávajícího a platnými právními předpisy České republiky.
 • 1.3 „Prodávající“ je společnost Eric SK s.r.o., se sídlem Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 45 589 089, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 156559/B, která na území České republiky podniká prostřednictvím odštěpného závodu Eric SK, odštěpný závod, se sídlem Vinohradská 403/17, 120 00 Praha 2, IČO: 073 17 701, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 78831.
 • 1.4 „Kupující“ je osoba, která s Prodávajícím uzavřela smlouvu o koupi Zboží.
 • 1.5 „Zboží“ je spotřební zboží, které Kupující zakoupil v některé z prodejen Prodávajícího nebo na webovém rozhraní internetového obchodu Prodávajícího uvedeného v článku 1.1.
 • 1.6 „Reklamace“ je postup při uplatňovaní práv Kupujícího za vady Zboží.

2. Obecné informace

 • 2.1 Identifikační údaje Prodávajícího jsou uvedené v článku. 1.1 tohoto reklamačního řádu. Identifikační údaje jednotlivých prodejen jsou uvedeny na přístupném místě v prodejně. Telefonní číslo Prodávajícího pro kontakt s Kupujícími a řešení podnětů v souvislosti s tímto reklamačním řádem je 00421 911 809 722 a příslušná kontaktní e-mailová adresa pro řešení podnětů Kupujících je: info@fusakle.cz.
 • 2.2 Poučení o odpovědnosti za vady Zboží, informace o záruce a způsobu uplatnění práv z vad jsou uvedeny v článku 3 a 4 tohoto reklamačního řádu.

3. Poučení o právech kupujícího, práva z vadného plnění

 • 3.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal (i) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží, (ii) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá a (iii) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.
 • 3.2 Je-li Kupující spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží, v době 24 měsíců od převzetí Zboží, neníli sjednáno jinak.
 • 3.3 Jedná-li Kupující při uzavření kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (resp. není-li Kupující spotřebitelem), lhůta k uplatnění práv z vadného plnění se řídí dohodou stran ve vztahu ke konkrétnímu Zboží.
 • 3.4Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou Kupující nemohl Zboží používat z důvodu záruční opravy. V případě výměny Zboží za nové dostane Kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné Zboží. Případné další reklamace lze uplatnit na základě původního dokladu o koupi a příslušného reklamačního dokladu. V případě výměny Zboží začíná dnem převzetí nového Zboží běžet nová záruční doba.
 • 3.5 V případě, že Zboží neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má Kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze Zboží nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • 3.6 Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti Zboží má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 • 3.7 Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 • 3.8 V případě uznání výrobní nebo materiálové vady Zboží bude toto Zboží bezplatně opraveno nebo Prodávající zajistí dodání nového Zboží bez vad.
 • 3.9 Ustanovení uvedená v tomto reklamačním řádu se nepoužijí u Zboží

(I) kde vada vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti); (II) je-li vada již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny; (III) jde-li o Zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo Zboží při převzetí kupujícím; (IV) kde je vada způsobena Kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny Prodávajícího a výrobce či jiným zásahem Kupujícího nebo mechanickým poškozením nebo(V) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Prodávajícího.

4. Postup při reklamaci

 • 4.1 Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si Zboží prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Kupující je zejména povinen před převzetím, resp. podpisem dodacího listu, Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady. Kupující je rovněž povinen ověřit (vyzkoušet), zda Zboží odpovídá kupní smlouvě.
 • 4.2 Kupující má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího, a to v prodejně, ve které bylo Zboží zakoupeno, na vybraném prodejním míste značky Fusakle v České republice nebo zasláním vadného Zboží na adresu sídla Prodávajícího. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen předložit, případně spolu s vadným Zbožím Prodávajícímu zaslat, (i) kopii dokladu o koupi Zboží (kopii faktury) případně záruční list, pokud byl ke Zboží vystaven, nebo (ii) jiným věrohodným způsobem prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě.
  • 4.2.1. Odstoupení od kupní smlouvy, t. j. při vrácení zboží spojeným s vrácením kupní ceny zboží:
   • Kupující zašle zboží poštou spolu s kopií daňového dokladu (nebo s jiným důkazním potvrzením o zakoupení zboží) a s důvodem reklamace na adresu Eric SK s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava - Dúbravka, Slovensko.
   • Prodávající doporučuje kupujícímu za účelem možnosti prokázání zaslání zásilky v případě její ztráty zaslat reklamované zboží prodávajícímu jako alespoň doporučenou zásilku.
   • Odstoupení od kupní smlouvy, t. j. vrácení zboží spojeného s následným vrácením kupní ceny zboží není možné realizovat na prodejních místech značky Fusakle.
  • 4.2.2. Reklamace vadného zboží s následnou výměnou za stejné zboží:
   • Kupující může reklamaci uplatnit a o výměnu zboží požádat na vybraném prodejním místě značky Fusakle (viz aktuální seznam prodejních míst v Česku), a to do 14 dnů od doručení zakoupeného zboží.
   • Při reklamaci je kromě reklamovaného zboží třeba předložit doklad o zakoupení, t. j. fakturu s číslem objednávky, případně objednávku
   • Posouzení a uznání reklamace s následnou výměnou za nový totožný zboží je na posouzení prodejce na prodejním místě.
   • Výměnu reklamovaného vadného zboží za nové lze uskutečnit na prodejním místě pouze v případě, že na výměnu požadované zboží je na prodejním místě aktuáne k dispozici. V opačném případě je třeba reklamaci a výměnu zboží realizovat zasláním zboží spolu s potvrzením o jeho zakoupení na adresu Eric SK s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava - Dúbravka, Slovensko
  • 4.2.3. Výměna nepoškozeného a nepoužitého zboží za stejné zboží v jiné variantě (např. jiná velikost) nebo po dohodě s prodávajícím při výměně za jiné, náhradní zboží:
   • Kupující může o výměnu požádat přímo na jím vybraném prodejním místě značky Fusakle (viz aktuální seznam prodejních míst v Česku), a to do 14 dnů od doručení zakoupeného zboží.
   • Při výměně je třeba předložit doklad o zakoupení, t.j. fakturu s číslem objednávky, případně objednávku
   • Zboží na výměnu musí být nepoužité, nepoškozené, nerozbalené, v původním a nepoškozeném balení. V opačném případě má prodávající právo výměnu neuskutečnit.
   • Z výměny zboží se vylučuje zboží, které má souvislost s ochranou zdraví nebo s osobní hygienou, jako například ochrané roušky na obličej, spodní prádlo, plavky atd.
   • Při výměně za jiný, náhradní zboží jako bylo původně zakoupené zboží si kupující má možnost vybrat pouze ze zboží aktuálně dostupného na prodejním místě, na kterém je výměna realizována.
   • Pokud je prodejní cena náhradního zboží nižší než pořizovací cena původně zakoupeného zboží, kupující nemá nárok na vyplacení cenového rozdílu. Za aktuální prodejní cenu náhradního zboží se považuje jeho cena na prodejním místě, kde je výměna realizována.
   • Pokud je cena náhradního zboží vyšší než pořizovací cena původně zakoupeného zboží, kupující má povinnost doplatit rozdíl mezi prodejní cenou náhradního zboží a cenou původně zakoupeného zboží. Za aktuální prodejní cenu náhradního zboží se považuje jeho cena na prodejním místě, kde je výměna realizována.
 • 4.3 Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení o reklamaci (reklamační protokol). Pokud Kupující uplatní práva z odpovědnosti za vady Zboží osobně v prodejně Prodávajícího, bude vyplněné potvrzení o reklamaci ponecháno na prodejně a Kupujícímu bude vydána kopie příslušného potvrzení. Pokud Kupující uplatní práva z odpovědnosti za vady Zboží odesláním vadného Zboží do sídla Prodávajícího, doručí Prodávající Kupujícímu potvrzení o převzetí reklamace bez zbytečného odkladu po obdržení vadného Zboží. Kupující souhlasí, že pokud uvede emailovou adresu, bude potvrzení o reklamaci, včetně oznámení o vyřízení reklamace, zaslané Kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu.

V potvrzení o reklamaci bude uvedeno: (I)označení prodejny, ve které se reklamace uplatňuje (toto platí pouze tehdy, pokud Kupující uplatní práva z odpovědnosti za vady Zboží osobně v prodejně Prodávajícího); (II) datum uplatnění reklamace (v případě, kdy Kupující uplatní práva z odpovědnosti za vady Zboží odesláním vadného Zboží do sídla Prodávajícího, vyplní datum uplatnění reklamace Prodávající ihned poté, co mu bude vadné Zboží doručeno. Jako datum uplatnění reklamace bude uvedeno datum doručení vadného Zboží); (III) jméno a příjmení Kupujícího, jeho kontaktní adresa, telefon a e-mailová adresa; (IV) identifikace reklamovaného Zboží; (V) datum zakoupení Zboží, cenu reklamovaného Zboží a číslo faktury jako dokladu o zakoupení Zboží; (VI) důvody reklamace, popsané reklamované vady; (VII) návrh způsobu řešení reklamace (Kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace) - uvedené vyplňuje Prodávající; uvedená informace se vyplní při uplatnění reklamace, pokud je reklamace vyřešena ihned na místě, resp. ihned po doručení vadného Zboží Prodávajícímu; (VIII) podpis Kupujícího (pokud se bude jednat o uplatnění reklamace osobně v prodejně Prodávajícího);(IX) podpis Prodávajícího (resp. odpovědného pracovníka Prodávajícího).

 • 4.4 Pokud Kupující v rámci reklamace zasílá Zboží Prodávajícímu, zabalí ho do vhodného obalu, které Zboží ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu Zboží, a připojí k němu doklady o koupi, stejně jako svoje kontaktní údaje, na které mu je možné odeslat oznámení o vyřízení reklamace. Rozhodným dnem pro začátek běhu lhůty pro vyřízení reklamace je v takovém případě datum doručení Zboží spolu s příslušnými doklady od kurýra nebo poštovního doručovatele Prodávajícímu.
 • 4.5 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude Prodávajícím vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne v potvrzení o reklamaci nebo jinak na delší lhůtě.
 • 4.6 V případě, že Kupující není spotřebitelem, neuplatní se lhůty uvedené v článku 4.5 tohoto reklamačního řádu, ale Prodávající se zavazuje reklamace řešit v co nejkratší možné lhůtě s ohledem na odborné posouzení Zboží Prodávajícím nebo výrobcem.
 • 4.7 S ohledem na podmínky uvedené výše v tomto reklamačním řádu je Prodávající povinen vyřešit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

(I) odevzdáním opraveného Zboží Kupujícímu; (II) výměnou Zboží za nové nebo doplněním chybějícího Zboží; (III) odůvodněným zamítnutím reklamace Zboží; (IV) poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny Zboží; (V) vrácením kupní ceny Zboží, a to v případě, že Kupující uplatní svoje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud má Zboží neodstranitelnou vadu nebo pokud Kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 • 4.8 Na závěr reklamačního řízení Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • 4.9 Pokud Prodávající reklamaci nevyřídí ve lhůtě dle článku 4.5, může Kupující (i) odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny Zboží, nebo (ii) požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží.

5. Závěrečná ustanovení

 • 5.1 Znění tohoto reklamačního řádu může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z kupních smluv uzavřených před účinností nového reklamačního řádu.
 • 5.2 Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů (ADR) ze smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost kupujícího obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.
 • 5.3 Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.10.2019. Tento reklamační řád je k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího i ve všech prodejnách Prodávajícího.